Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN Microbac Bioproducts B.V.

Definities:

 1. a)  Opdrachtgever:
 2. b)  Opdracht:
 3. c)  Locatie:

De natuurlijke of rechtspersoon welke een aanbieding heeft gevraagd respectievelijk een opdracht heeft verstrekt aan Microbac Bioproducts B.V. of goederen heeft gekocht.
De wilsovereenstemming die is bereikt tussen Microbac Bioproducts B.V. en de Opdrachtgever ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden. De plaats van uitvoering van de opdracht.

Artikel 1: algemeen

 1. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Mocht Microbac Bioproducts B.V. met opdrachtgever meer dan eenmaal een overeenkomst sluiten dan gelden ter zake alle overeenkomsten steeds de onderhavige Voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.
 3. Opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en bescheiden welke nodig zijn voor een correcte uitvoeringen van de Overeenkomst.
 4. Microbac Bioproducts B.V. is bevoegd om indien hij dit noodzakelijk acht dan wel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst daarvan derden in te schakelen.

Artikel 2: aanbiedingen

 1. Door Microbac Bioproducts B.V in welke vorm dan ook gedane prijsopgaven binden Microbac Bioproducts B.V. niet, maar vormt slechts een uitnodiging om een order te plaatsen.
 2. Alle door Microbac Bioproducts B.V afgegeven prijsopgaven zijn herroepelijk en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
 3. De door Microbac Bioproducts B.V gedane aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte analyses en gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Microbac Bioproducts B.V. mag uitgaan van de juistheid van de door de opdrachtgever verstrekte informatie.
 4. Tekeningen en andere bescheiden behorende bij de aanbieding of prijsopgave, worden geacht daarmede een geheel te vormen. Zij blijven te allen tijde eigendom van Microbac Bioproducts B.V. en mogen zonder haar toestemming niet worden vermenigvuldigd of aan derden ter inzage worden gegeven. Zij dienen op eerste verzoek aan Microbac Bioproducts B.V. geretourneerd te worden. Zij worden niet aan de Opdrachtgever in rekening gebracht indien de offerteaanvrager de onderhavige opdracht aan Microbac Bioproducts B.V. gunt. In alle andere gevallen zullen zij aan de opdrachtgever worden berekend op basis van een redelijk productie-uurloon.

 

 

Artikel 3: Opdrachten

 1. Een overeenkomst tot uitvoering van een opdracht komt pas tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Microbac Bioproducts B.V aan de opdrachtgever.
 2. De orderbevestiging van Microbac Bioproducts B.V wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Opdrachtgever daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
 3. Overeenkomsten namens Microbac Bioproducts B.V door tussenpersonen gesloten, komen pas tot stand na schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Microbac Bioproducts B.V. aan de opdrachtgever.
 4. Het bepaalde in leden A en B van dit artikel is eveneens van toepassing ten aanzien van aanvullingen en wijzigingen van reeds aangegane overeenkomsten.

Artikel 4: Prijzen

 1. De opgegeven en overeengekomen prijzen zijn:
  1. Exclusief omzetbelasting (BTW), invoerrechten, andere belastingen, heffingen, rechten en /of alle

overige toepasselijke betalingen, rechten en heffingen die in een bepaald land over de goederen en/of

de leveringen worden geheven;

  1. Exclusief de kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering;
  2. In Euro’s;
  3. Gebaseerd op levering vanaf bedrijf, magazijn of andere opslagplaats.
 1. Belastingen, heffingen en/ of overige rechten die worden geheven over de goederen zijn voor rekening van de Koper.
 2. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kosten van materialen, hulpstoffen, grondstoffen, onderdelen, Ionen, sociale lasten, e.d. en op de valutakoersen, invoerrechten, belastingen, energieprijzen, e.d. geldend, op de dag van het sluiten van de overeenkomst.
 3. Indien na de datum van sluiting van de overeenkomst en voor de datum van levering van de bestelde goederen en/of diensten, de in lid C van dit artikel genoemde kostenposten een stijging ondergaan, is Microbac Bioproducts B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
 4. Verkoper is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens verder te presteren, van Koper zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.
 5. Betalingen dienen binnen 30 dagen na datum van de door Verkoper aan Koper verstuurde factuur plaats te vinden.
 6. Betalingen kunnen alleen plaats vinden door middel van overboeking naar de op de factuur vermelde bankrekening.
 7. Alle betalingen dienen zonder belastingaftrek en zonder verrekening of toepassing van een tegenvordering plaats te vinden.

 

 

 

Artikel 5: Levering

 1. Levering van zaken geschiedt af magazijn van Microbac Bioproducts B.V tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij de andere Partij derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Hierbij dient een redelijke termijn te

worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 1. De zaken zijn vanaf het moment van het verlaten van het magazijn van Microbac Bioproducts B.V. voor rekening en risico

van de opdrachtgever. Alle transport- en verzekeringskosten zijn zodoende voor rekening van de Opdrachtgever. Ook indien ten aanzien van het transport en de transportkosten anders is overeengekomen, blijven de zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 1. Lever- en oplevertijden worden door Microbac Bioproducts B.V. zo nauwkeurig mogelijk aangehouden, doch worden slechts bij benadering vastgesteld.
 2. Een eventuele overschrijding van de overeengekomen (op)levertijd, kan voor de Opdrachtgever slechts aanleiding geven tot onttrekking aan de afnameverplichting dan wel tot het doen ontbinden van de overeenkomst dan wel tot het vorderen van schadevergoeding wegens te late levering, indien zulks uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen.
 3. Een opdracht wordt opgeleverd beschouwd wanneer:
  1. door Microbac Bioproducts B.V. schriftelijk of mondeling aan de opdrachtgever kennis is gegeven van de voltooiing

van het werk;

  1. De opdrachtgever de locatie geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen.
 1. Microbac Bioproducts B.V. is gerechtigd bij weigering van de aangeboden zaken door de Opdrachtgever, deze elders op te slaan, zulks voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 2. Microbac Bioproducts B.V is gerechtigd bij weigering de aangeboden zaken alsmede niet- goedkeuring van de verrichte werkzaamheden, de overeenkomst te (doen) ontbinden, zulks zonder rechtelijke tussenkomst en na de opdrachtgever per aangetekend schrijven te hebben aangemaand alsnog tot afname van de goederen respectievelijk goedkeuring van de verrichte werkzaamheden over te gaan, zulks onverminderd het recht op betaling van de geweigerde zaken en reeds geleverde zaken en de verrichte werkzaamheden, alsmede vergoeding van de schade die voortvloeit uit deze weigering en uit hoofde van de op grond van de te ontbinden overeenkomst nog te verrichten toekomstige prestaties.
 1. In geval van wijziging van de opdracht door de opdrachtgever van de opdracht na bevestiging door Microbac Bioproducts B.V worden de levertijden geacht overeenkomstig te zijn aangepast.
 2. Microbac Bioproducts B.V. is gerechtigd, maar niet verplicht, het gekochte namens en voor rekening van de Opdrachtgever te verzekeren.
 3. Het eigendom van de goederen gaat niet op de Opdrachtgever over, en de volledige juridische en economische eigendom van de goederen blijft aan Microbac Bioproducts B.V. voorbehouden, tenzij en totdat Opdrachtgever volledige betaling voor de goederen heeft ontvangen, met inbegrip van alle secundaire kosten, zoals rente, lasten, kosten enz. Ingeval van beëindiging op grond van deze Voorwaarden heeft Microbac Bioproducts B.V onverminderd alle overige rechten, het recht om

onmiddellijke terug levering van de onbetaalde goederen te verlangen, op basis van zijn eigendomsvoorbehoud.

 1. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Microbac Bioproducts B.V zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
 2. Koper is verplicht de zaken die voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand- ontploffings-, en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen op eerste verzoek aan Verkoper ter inzage te geven. 
 3. Microbac Bioproducts B.V is te allen tijde gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij

Opdrachtgever of zijn houders weg te halen, indien Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Microbac Bioproducts B.V niet nakomt. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Microbac Bioproducts B.V. in deze alle nodigde medewerking en toegang verschaffen.

 1. Kosten verband houdende met de terugname van de goederen komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 6: Betaling

 1. Als betalingscondities kunnen worden overeengekomen:
 1. Vooruitbetaling:
  De opdrachtgever dient voordat de bestelde zaken en/of diensten door Microbac Bioproducts B.V in bestelling genomen, dan wel van derden zijn betrokken, 50% of een nader vast te stellen percentage van het factuurbedrag te voldoen. Het restant van het factuurbedrag dient te worden voldaan voor aflevering van de zaken;
 2. Deelbetaling:
  De opdrachtgever betaalt na het tot stand komen van de opdracht 25% of een nader vast te stellen percentage van het factuurbedrag. Het restant dient in een nader vast te stellen aantal betalingstermijnen te worden voldaan.
 3. Betaling vóór aflevering:
  Het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag dient voor de levering van de zaken door Microbac Bioproducts B.V te zijn ontvangen.
 4. Betaling na aflevering:
  Indien noch het bepaalde van dit artikel heeft plaatsgevonden, of wel de levering heeft plaatsgevonden zonder of slechts met gedeeltelijke betaling is de opdrachtgever verplicht het nog verschuldigde bedrag binnen dertig dagen na factuurdatum te voldoen en wel zonder korting of rabat, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn of betalingscondities zijn overeengekomen.
 1. Ongeacht het bepaalde in lid A van dit artikel, kan Microbac Bioproducts B.V. van opdrachtgever een bankgarantie ten bedrage van de verschuldigde som, of wel een andere zekerheidsstelling van betaling vragen.
 2. In geval van te late betaling, vervallen alle tussen partijen eventueel overeengekomen betalingskortingen en is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Microbac Bioproducts B.V zonder enige ingebrekestelling gerechtigd aan de Opdrachtgever vanaf de datum van verzuim een rente in rekening te brengen van 1,5% per maand dan wel, indien zulks hoger is, het alsdan geldend promessedisconto van de Nederlandse Bank te vermeerderen met 2%, een en ander vermeerderd met eventueel verschuldigde BTW. Een gedeelte van een maand wordt gelijk gesteld met een gehele maand.
 1. Microbac Bioproducts B.V is tevens gerechtigd om, indien de opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de overige nog te verrichten leveranciers dan wel diensten op te schorten, zulks op kosten van de opdrachtgever, onverminderd het recht van Microbac Bioproducts B.V. op vergoeding van de hieruit voortvloeiende schade.
 2. Alle buitengerechtelijke kosten die door de niet tijdige betaling zijn veroorzaakt komen voor rekening van de opdrachtgever. De kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van €. 454,55-- per geval, zulks te vermeerderen met de eventueel verschuldigde BTW en verschotten.
 3. De opdrachtgever is verplicht zich in geval van een geschil over het factuurbedrag, of een geschil over de kwaliteit en/of uitvoering van de geleverde zaken/diensten, op eerste verlangen van Microbac Bioproducts B.V het verschuldigde factuurbedrag, onder voorbehoud van rechten, bij een door Microbac Bioproducts B.V. aan te wijzen bank ten gunste van Microbac Bioproducts B.V te deponeren.
 4. De in de leden C en E van dit artikel genoemde verhogingen strekken uitsluitend tot vergoeding van vertragingsschade.

Artikel 7: opschorten/ontbinding

 1. Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting jegens Microbac Bioproducts B.V. of indien er aan de zijde van Microbac Bioproducts B.V. sprake is van redelijke twijfels met betrekking tot nakoming door Opdrachtgever van zijn verplichtingen jegens Microbac Bioproducts B.V. dan heeft Microbac Bioproducts B.V. het recht om de overeenkomst op te schorten totdat Opdrachtgever zekerheid heeft verschaft dat de Overeenkomst zal worden nagekomen.
 2. Microbac Bioproducts B.V. heeft het recht zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden en terug levering van alle afgeleverde en onbetaalde goederen te verlangen en deze terug te nemen indien:
  • Opdrachtgever of andere partij Opdrachtgevers faillissement aanvraagt;
  • Opdrachtgever in staat van insolventie raakt;
  • Opdrachtgever zijn openstaande schulden niet meer kan betalen;
  • ten aanzien van het vermogen van Opdrachtgever een bewindvoerder, of curator of beheerder wordt

benoemd;

  • Opdrachtgever ten behoeve van zijn schuldeisers een akkoord aangaat of rechten cedeert.
 1. Opdrachtgever verstrekt hierbij aan Microbac Bioproducts B.V. een onherroepelijke machtiging voor het betreden van alle panden c.q. terreinen waar de goederen zich bevinden of mogelijkerwijs bevinden.

Artikel 8: intellectuele eigendomsrechten

 1. Indien op zaken welke bij de voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst door of namens Microbac Bioproducts B.V zijn vervaardigd, intellectuele of industriële eigendomsrechten krachtens de wet rusten, komen deze rechten Microbac Bioproducts B.V. onverminderd toe.

 

 

Artikel 9: aansprakelijkheid

 1. Indien Microbac Bioproducts B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien Microbac Bioproducts B.V bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruik maakt van door Opdrachtgever verstrekte/ geleverde/ producten/ materialen en/of bescheiden, instructies en/of ontwerpen, zal de aansprakelijkheid steeds zijn uitgesloten indien de schade (mede) het gevolg is van het gebruik hiervan.
 3. Mededelingen door of namens Microbac Bioproducts B.V gedaan betreffende de kwaliteit, samenstelling, eigenschappen. Toepassingsmogelijkheden van de verkochte producten/ goederen, alsmede alle technische adviezen en verwerkings- en toepassingsmogelijkheden daaromtrent worden gedaan geheel vrijblijvend en naar beste weten en inspanning, alsmede naar de huidige stand der techniek, zonder enige aansprakelijkheid. Aan eventueel verstrekte monsters, testmateriaal of testresultaten kan de Opdrachtgever nimmer enig recht ontlenen. De opdrachtgever zal zelf de benodigde testen uitvoeren teneinde te bezien of de producten en goederen geschikt zijn voor het beoogde doel en het beoogde gebruik, bij gebreke waarvan hij alle rechten ter zake van aansprakelijkheid en/of garantie verliest.
 1. Microbac Bioproducts B.V. is slechts verantwoordelijk voor het voldoen van de producten/goederen aan de technische eisen en/of normen gesteld door specifieke wetten of bepalingen inzien zulks expliciet tussen partijen is overeengekomen.
 2. Microbac Bioproducts B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Microbac Bioproducts B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Microbac Bioproducts B.V toegerekend kunnen worden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
 4. Microbac Bioproducts B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan in gevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 5. Indien Microbac Bioproducts B.V aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Microbac Bioproducts B.V V. beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. De aansprakelijkheid van Microbac Bioproducts B.V. is in ieder geval beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 7. Microbac Bioproducts B.V. zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van (het gebruik van) de producten/goederen indien de Opdrachtgever wijzigingen heeft aangebracht in (de samenstelling) van de producten/goederen.
 8. De in dit artikel opgenomen bepalingen omtrent aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Microbac Bioproducts B.V. of haar leidinggevende/ondergeschikten

 

Artikel 10: Reclames

 1. Reclames wegens of verbandhoudende met van door of namens Microbac Bioproducts B.V. uitgevoerde werkzaamheden, dan wel geleverde zaken, moeten op straffe van verval van alle rechten en bevoegdheden die de opdrachtgever ten dienste staan op grond van de ondeugdelijkheid, per aangetekend schrijven, bij Microbac Bioproducts B.V worden ingediend, en wel indien het zichtbare gebreken betreft binnen acht dagen na uitvoering van de diensten respectievelijk de levering van de zaken, en indien het onzichtbare gebreken betreft binnen acht dagen, nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, zulks maximaal drie maanden na uitvoering van de diensten, dan wel levering van de zaken.

Artikel 11: Overmacht en Ontbinding

 1. Indien Microbac Bioproducts B.V. door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren dan wel de uitvoering daardoor kostbaarder of bezwaarlijk wordt gemaakt of anderzijds nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Microbac Bioproducts B.V kan worden verlangd, is Microbac B.V. gerechtigd, zonder nadere aankondiging, de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te staken, op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Microbac Bioproducts B.V tot nakoming, enige schadevergoeding of andersoortige financiële regeling gehouden is.
 2. Onder overmacht in de zin van het voorgaande lid is ,ondermeer begrepen: oorlog, revolutie, overstroming, storm, brand, werkstaking, sabotage, machinebreuk, devaluatie en revaluatie, overheidsmaatregelen alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of retributie en/of niet nakoming van verplichtingen door onderleveranciers van Microbac Bioproducts B.V
 3. Gehele of gedeeltelijke ontbinding vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Microbac Bioproducts B.V. richt, zal hij te allen tijde eerst Microbac Bioproducts B.V. schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden.

Artikel 12: Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van de Opdrachtgever worden gebracht.

Artikel 13: Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Microbac Bioproducts B.V voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Microbac Bioproducts B.V. toerekenbaar is.
 2. Indien Microbac Bioproducts B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Microbac Bioproducts B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Microbac Bioproducts B.V zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Microbac Bioproducts B.V en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Microbac Bioproducts B.V.

Artikel 14: Toepasselijk recht geschillen

 1. Op alle door en met Microbac Bioproducts B.V. te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Wanneer enige bepaling uit deze Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigbare bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de niet-geldige bepaling.
 3. Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst door en/of met Microbac Bioproducts B.V. gesloten, zullen worden voorgelegd aan en beslecht door de bevoegde Rechter te Rotterdam, zulks echter met inachtneming van de wettelijke regels betreffende de relatieve bevoegdheid van de Rechter.